ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯼ ﺗﺰﺭﯾﻖ انسولین کجاست؟

 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯼ ﺗﺰﺭﯾﻖ انسولین کجاست؟

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﺯﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ:

1- ﺷﮑﻢ
2- ﺳﻄﺢ ﭘﺷﺖ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎ
3- ﺳﻄﺢ ﺟﻠﻮﯼ ﺭﺍﻧﻬﺎ
4- ﺑﺎﺳﻦ

ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﯾﺎ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﭼﭗ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺖ ﺷﮑﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭼﭗ ﺷﮑﻢ، ﺑﻌﺪﯼ ﺭﺍﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺭﺍﻥ ﭼﭗ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺳﻦ ﯾﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ 2 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﺮﺩ.

ﺭﻭﺵ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ، ﻣﺜﻼ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﻭ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻋﺼﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻭ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻥ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ.

ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭ:
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻟﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﺩ.

روش تزریق انسولین:

🔹ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﺴﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ‏( ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺸﮕﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ‏) ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .
🔹ﺳﺮﻧﮓ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
🔹ﺳﺮﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺯﺍﻭﯾﻪ 45 ﺩﺭﺟﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
🔹ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ.
🔹ﺳﻮﺯﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ.

نگهداری انسولین:

چنانچه یک ویال در ظرف مدت ۳۰ روز مصرف می کنید، نیاز به یخچال نمی باشد و شما می توانید انسولین را در دمای اتاق نگهداری کنید، اما باقی مانده انسولین پس از ۳۰ روز باید دور ریخته شود. چنانچه یک ویال را ظرف مدت یک ماه مصرف نمی کنید، آن را همیشه در یخچال نگهداری کنید. بخاطر داشته باشید که همیشه یک ویال انسولین اضافه در خانه داشته باشید. انسولین را نباید خیلی داغ و یا خیلی سرد کرد، منظور از دمای اتاق ۱۵-۳۰ درجه است انسولین را در فریزر و یا پشت پنجره ماشین یا منزل در معرض آفتاب مستقیم قرار ندهید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.