تجهیرات پزشکی

گردن بند طبی نرم صادراتی پاک سمن
Soft cervical collar
۱۵,۵۰۰ تومان
موجود نیست
گردن بند طبی نرم پل دار پاک سمن
soft cervical collar (with bar)
۱۱,۸۰۰ تومان
موجود نیست
گردن بند طبی سخت پاک سمن
Rigid collar
۲۰,۰۰۰ تومان
موجود نیست
گردن بند طبی سخت چانه دار پاک سمن
Hard cervical collar (with chin pad)
۳۱,۰۰۰ تومان
موجود نیست
گردن بند فیلادلفیا پاک سمن
Philadelphia cervical collar
۳۲,۰۰۰ تومان